Featured

Baduanjin

Yang Style Taijqiuan - James Fu

Fu Qingquan


Yang-Style Taijiquan - Fu Qingquan

Eighty-Five Postures Taijiquan - Featuring James Fu(Qingquan) - Chinese language

Fu Qingquan is the grandson of Fu Zhongwen,

Lineage:  Yang Chengfu > Fu Zhongwen > Fu Shengyan > Fu Qingquan
Comments