Featured

Baduanjin

Wu-Style Taijiquan Book - Hao Shaoru

Wu Style Taijiquan line drawings

Wu-Style Taijiquan - Hao Shaoru

武式太极拳 郝少如


Wu-Style Taijiquan from the Wu Yuxiang (武禹襄) lineage of Taijiquan.

Wu Yuxiang 武禹襄   >   Li Yiyu 李亦畬   >  Hao Weizhen 郝為真  > Hao Yueru  郝月如  >  Hao Shaoru 郝少如

Comments